ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์.

โรงเรียนบ้านโต
สังกัดสำนักงานประถมศึกษายะลา เขต 3


(ตัวอย่างจากโปรแกรม SchoolMIS)
1101801282827

ใส่เลขบัตรประชาชน